Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie Dziecięca Opieka Koordynowana (DOK).

17.01.2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) Podlaski OW NFZ w Białymstoku  zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w następujących zakresach:

 DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK) na obszarze województwa: PODLASKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 30/2018/DSOZ Prezesa Funduszu z 18 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 30/2018/DSOZ Prezesa Funduszu z 18 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2019 dostępne są w siedzibie Podlaskiego OW NFZ, adres: Białystok ul. Pałacowa 3, od dnia 17.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w godzinach 8:00 – 16:00 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2019 rok proszeni są
o złożenie wniosków do dnia 10.02.2019 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Podlaskim  OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.