Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie Kompleksowa Opieka Po Zawale Mięśnia Sercowego (KOS ZAWAŁ) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

09.05.2018

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)

PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: BIAŁYSTOK ul. PAŁACOWA 3

zaprasza
do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa PODLASKIEGO

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 38/2017/DSOZ Prezesa Funduszu
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zmienione zarządzeniem nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 78/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r., zarządzeniem Nr 97/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2017 r., zarządzeniem nr 117/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem nr 5/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 stycznia 2018 r., z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem nr 5/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej
w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
Materiały dotyczące postępowania o objęcie umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, świadczeń kompleksowych dostępne są w siedzibie PODLASKIEGO OW NFZ, adres: BIAŁYSTOK ul. PAŁACOWA 3, od dnia 10.05.2018 do dnia w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl
Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2018 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 15-05-2018.*
*Liczy się data wpływu do kancelarii Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Wnioskujący może złożyć w PODLASKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.