Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

25.07.2019

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) zwanego dalej: „rozporządzeniem o dofinansowaniu”,
w związku z art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”,

DYREKTOR PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
adres: 15-042, ul. PAŁACOWA 3

informuje o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2020 r.

 

Termin składania wniosków: 01 września 2019 r.
Termin rozpatrywania wniosków: 31 października 2019 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 12 listopada 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru  programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz.2476))

winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • określenie oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
 • wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 • określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 • określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych
  na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 • harmonogram realizacji programu;
 • planowane koszty realizacji programu;
 • opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 • informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku dołącza się:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami
  dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach,
  oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916
  ze zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Podjęcie przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.