Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Warunki udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa

07.02.2019

W związku z wejściem w życie od dnia 01 styczna 2019 roku zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 465 ze zm.) informujemy.

1. Skierowanie na cykl zabiegów może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i musi zawierać:

a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD–10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Nie ma już obligatoryjnego zapisu, który nakazuje aby w skierowaniu znalazły się zlecone zabiegi wraz z liczbą poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegowym. Jednakże ich zlecenie nie stanowi błędu w treści skierowania i nie stanowi o nieprawidłowości wystawionego skierowania.

2. Realizacja wizyty fizjoterapeutycznej leży w gestii fizjoterapeuty, a jej przeprowadzenie zaleca się aby było wykonane przed rozpoczęciem fizjoterapii. Wiąże się to z § 5 ust. 4  ww. rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, gdyż zgodnie z jego treścią świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów po ukończonym cyklu zabiegów przekazuje lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację o sposobie oraz efektach cyklu. Bez wstępnej weryfikacji skierowania przez fizjoterapeutę trudno jest stwierdzić, czy świadczeniobiorca osiągnął zamierzony efekt prowadzonej rehabilitacji.

3. Cykl zabiegów określony w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji leczniczej jako cykl realizowany do 10 dni zabiegowych nie wskazuje, że mają to być dni po sobie następujące.
O częstotliwości i ilości zabiegów decyduje fizjoterapeuta.

4. Wizyta fizjoterapeutyczna jest odrębnym produktem rozliczeniowym, nie wchodzi w cykl zabiegów i może być sprawozdawana niezależnie od realizacji zabiegów w terminie jej wykonania.

5. Kolejki oczekujących w przypadku świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej są prowadzone do komórki organizacyjnej a nie na konkretny zabieg fizjoterapeutyczny. W związku z powyższym świadczeniobiorca zapisuje się w kolejkę oczekujących na dotychczas obowiązujących zasadach na pierwszy wolny termin, na wizytę fizjoterapeutyczną i w wyznaczonym dniu realizacji świadczenia odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna. Zlecony cykl zabiegów stanowi kontynuację leczenia i nie powinien być umieszczany w kolejce oczekujących.