Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

30.07.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 122/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. (z późń. zm.), w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, położnej POZ udzielane są świadczeniobiorcom spoza listy zadeklarowanych pacjentów i dotyczą osób: zamieszkałych na terenie tego samego województwa, ale poza gminą właściwą i gminami sąsiadującymi z gminą właściwą dla miejsca udzielania świadczeń danego świadczeniodawcy POZ lub spoza terenu objętego właściwością Oddziału Funduszu.

Jednostką rozliczeniową dla tych świadczeń jest porada:
1) udzielone świadczenie lekarza POZ opłacane jest w wysokości 49 zł,
2) udzielone świadczenie pielęgniarki POZ opłacane jest w wysokości 13 zł,
3) udzielone świadczenie położnej POZ opłacane jest w wysokości 13 zł.