Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Przekazywanie adresów elektronicznych (osoby uprawnione do wystawiania recept)

01.06.2020

Komunikat Prezesa NFZ w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399 z późn. zm.), skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept.
Prezes NFZ informuje, że w przypadku realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIa i art. 173 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1, pozostających we właściwości Prezesa NFZ oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, istnieje obowiązek przekazania przez osoby uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań wynikających z powołanych przepisów prawa.
Informuję, iż zaniechanie realizacji powyższego obowiązku przez zobowiązane do tego podmioty bądź wadliwe jego wykonanie, pociągające za sobą nieskuteczne doręczanie pism na wskazany adres w trybie art. 61za ustawy o świadczeniach, bądź doręczanie pism na niepoprawnie wskazany adres, może skutkować negatywnie dla podmiotu kontrolowanego w kwestii biegu terminów ustawowych.

Jednostka publikująca*: Wydział Gospodarki Lekami