Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Przekazywanie adresów elektronicznych (apteki)

01.06.2020

Komunikat Prezesa NFZ w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399 z późn. zm.), skierowany do aptek.
Prezes NFZ informuje, że w przypadku realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIa i art. 173 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozostających we właściwości Prezesa NFZ oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, istnieje obowiązek przekazania przez apteki adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań wynikających z powołanych przepisów prawa.
Informuję, iż zaniechanie realizacji powyższego obowiązku przez zobowiązane do tego podmioty bądź wadliwe jego wykonanie, pociągające za sobą nieskuteczne doręczanie pism na wskazany adres w trybie art. 61 za ustawy o świadczeniach, bądź doręczanie pism na niepoprawnie wskazany adres, może skutkować negatywnie dla podmiotu kontrolowanego w kwestii biegu terminów ustawowych.

Jednostka publikująca*: Wydział Gospodarki Lekami