Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

08.06.2022

Informujemy, w dniu 8 czerwca 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zgodnie z tabelą:

Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

liczba postępowań

Zakres świadczeń

kod obszaru

obszar

planowana cena jednostki rozliczeniowej cena oczekiwana w zł

liczba umów

termin obowiązywania umów

Lp.

kod

nazwa

1

2

3

4

5

7

9

11

1

04.9902.400.03

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY -II POZIOM REFERENCYJNY

2003, 2005, 2013, 2010

POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

10,35

1

od 01.07.2022 do 31.12.2023

Ogłoszenie konkursu ofert – 08.06.2022 r.

  1. Termin składania ofert – 22.06.2022 r.
  2. Termin otwarcia ofert – 24.06.2022 r. godz. 8.30
  3. Koniec części jawnej – 29.06.2022 r.
  4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 30.06.2022 r.

 

W postępowaniu obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w:

1)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.),

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372 ze zm.),

3)      Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 198/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r.

4)      Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Informacje dodatkowe:

a)      Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu, określonego dyspozycją art. 139a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.) lub oświadczenie w zakresie braku obowiązku spełnienia powyższego wymogu – wraz ze stosownym uzasadnieniem.

b)      W zakresie centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, harmonogram i personel powinien być zdefiniowany do każdej komórki, tj. odrębny harmonogram i personel do komórki 1701 i odrębny do komórki 2703.

c)      W sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty (osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym niepokrywającym się harmonogramem szczegółowym.

d)      Osoba wykazana w ofercie jako osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty (psychoterapeuta) nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora w danej komórce organizacyjnej.

e)      W harmonogramie należy wykazać superwizora z odrębnym harmonogramem godzinowym oraz przedłożyć certyfikat superwizora psychoterapii.

f)       W przypadku wykazania osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty (psychoterapeuta w trakcie)  warunkiem niezbędnym jest wykazanie w harmonogramie pracy osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty  (psychoterapeuta).

g)      Personel zgłoszony do miejsca wykonywania świadczeń w danej specjalności/funkcji w zakresie kodów należy w ofercie wykazać jak niżej:
 – 229905 Psychoterapeuta,
– 263403 Psycholog kliniczny lub
– 263401 Psycholog,
– 0010 Superwizor (funkcja personelu).

h)      Do oferty prosimy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających tylko posiadane aktualnie przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie.

i)        Przedkładane dokumenty potwierdzające doświadczenie należy weryfikować pod kątem rodzaju umów wskazanych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019 poz. 1285 ze zm.) oraz w załączniku nr 8 lp. 4 do tegoż rozporządzenia.

Prosimy również o dołączenie do oferty:

j)        Indywidualnego zobowiązania (np. oświadczenie, promesa itp.) / umowy z personelem (o pracę, cywilnoprawna) do udzielania świadczeń ze wskazaniem stanowiska pracy, harmonogramem godzinowym udzielania świadczeń oraz terminem rozpoczęcia wykonywania pracy / terminem wykonywania usług bez danych dotyczących wynagrodzenia.

k)      Tytuł potwierdzający prawo do dysponowania lokalem wykazanym jako miejsce udzielania świadczeń.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default