Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań  w trybie konkursu w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.08.2022

Informujemy, w dniu 5 sierpnia 2022 roku zostały ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zgodnie z tabelą:

        Lp.

Kod zakresu świadczeń  wg CZS

Zakres świadczeń – nazwa

Kod obszaru kontraktowania

Nazwa obszaru kontraktowania

Planowana cena jednostki rozliczeniowej cena oczekiwana

w zł

Liczba umów

1

04.1706.007.02

LECZENIE NERWIC

2001, 2009, 2012, 2063

POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI

11,70

1

2

04.1706.007.02

LECZENIE NERWIC

2004, 2006, 2007, 2013, 2017, 2062

POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT  ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA

11,70

1

3

04.1708.007.02

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

2001, 2009, 2012, 2063

POWIAT AUGUSTOWSKI, POWIAT SEJNEŃSKI, POWIAT SUWALSKI, POWIAT M. SUWAŁKI

12,86

1

4

04.1708.007.02

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061

POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK

12,86

1

5

04.1740.007.02

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2011

POWIAT SOKÓLSKI

11,70

1

6

04.1740.008.02

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

20

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

11,70

1

7

04.1780.008.02

PROGRAM ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH

20

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

11,70

1

8

04.1742.007.02

ŚWIADCZENIA ANTYNIKOTYNOWE

20

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

11,70

1

9

04.1741.007.02

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013,  2014, 2062

POWIAT BIELSKI, POWIAT GRAJEWSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. ŁOMŻA

12,86

1

10

04.2730.001.02

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)

2004

POWIAT KOLNEŃSKI

11,70

1

11

04.2700.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

2006

POWIAT KOLNEŃSKI

12,81

1

12

04.2712.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

2003, 2005, 2010

POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI

12,81

1

13

04.9902.400.03

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY II POZIOM REFERENCYJNY

2002, 2008, 2061

POWIAT BIAŁOSTOCKI,, POWIAT MONIECKI,  POWIAT M. BIAŁYSTOK

12,86

1

14

04.9902.400.03

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY II POZIOM REFERENCYJNY

2003, 2005, 2013, 2010

POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

12,86

1

15

04.9903.400.03

OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ – III POZIOM REFERENCYJNY

20

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

12,86

1

16

04.2724.021.02

ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UDZIELANE W HOSTELU

20

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

19,60

1

17

04.2726.021.02

ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH UDZIELANE W HOSTELU

20

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

19,60

1

Terminy:

1. Ogłoszenie konkursu ofert – 05.08.2022 r.

2. Termin składania ofert – 19.08. 2022 r.

3. Termin otwarcia ofert – 24.08.2022 r. godz. 9.00

4. Koniec części jawnej – 09.09.2022 r.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 16.09.2022 r.

W postępowaniach obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w szczególności:

1.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372 ze zm.),

3.      Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 198/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 29/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 83/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r.

4.      Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r.

 

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

 

Informacje dodatkowe:

a)      Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu, określonego dyspozycją art. 139a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.) lub oświadczenie w zakresie braku obowiązku spełnienia powyższego wymogu – wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

b)          W zakresie centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, harmonogram i personel powinien być zdefiniowany do każdej komórki, tj. odrębny harmonogram i personel do komórki 1701 i odrębny do komórki 2703.

c)           W sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty (osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym niepokrywającym się harmonogramem szczegółowym.

d)          Osoba wykazana w ofercie jako osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty (psychoterapeuta) nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora w danej komórce organizacyjnej.

e)          W harmonogramie należy wykazać superwizora z odrębnym harmonogramem godzinowym oraz przedłożyć certyfikat superwizora psychoterapii.

f)           W przypadku wykazania osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty (psychoterapeuta w trakcie)  warunkiem niezbędnym jest wykazanie w harmonogramie pracy osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty  (psychoterapeuta).

g)           Personel zgłoszony do miejsca wykonywania świadczeń w danej specjalności/funkcji w zakresie kodów należy w ofercie wykazać zgodnie z zarządzeniem.

h)          Do oferty prosimy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających tylko posiadane aktualnie przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie.

i)           W aktualnych słownikach dostępne jest wskazane doświadczania zawodowego w szczególności:

0010299    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej co najmniej 1 rok

0010300    doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej co najmniej 1 rok

0010301    doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą

0010302    doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień co najmniej 1 rok

0010303    doświadczenie w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych co najmniej 1 rok

0010304    doświadczenie w udzielaniu świadczeń w oddziale psychiatrycznym co najmniej 2 lata

j)            Przedkładane dokumenty potwierdzające doświadczenie należy weryfikować pod kątem rodzaju umów wskazanych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019 poz. 1285 ze zm.)

Prosimy również o dołączenie do oferty:

k)           Indywidualnego zobowiązania (np. oświadczenie, promesa itp.) / umowy z personelem (o pracę, cywilnoprawna) do udzielania świadczeń ze wskazaniem stanowiska pracy, harmonogramem godzinowym udzielania świadczeń oraz terminem rozpoczęcia wykonywania pracy / terminem wykonywania usług bez danych dotyczących wynagrodzenia.

l)            Tytuł potwierdzający prawo do dysponowania lokalem wykazanym jako miejsce udzielania świadczeń.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default