Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

03.06.2022

W dniu 03 czerwca 2022 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zgodnie z tabelą:

Zakresy, obszary kontraktowania, planowana cena oczekiwana, oraz planowana do zawarcia liczba umów

liczba postępowań

Zakres świadczeń

kod obszaru

obszar

 cena oczekiwana w zł

liczba umów

termin obowiązywania umów

Lp.

kod

nazwa

1

2

3

4

5

7

9

11

1

04.9901.400.03

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

2002

POWIAT BIAŁOSTOCKI

11,9

1

od 01.07.2022 do 30.06.2025

2

04.9901.400.03

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

2008

POWIAT MONIECKI

11,9

1

3

04.9901.400.03

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

2004

POWIAT GRAJEWSKI

11,9

1

4

04.9901.400.03

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

2009

POWIAT SEJNEŃSKI

11,9

1

5

04.9901.400.03

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

2012

POWIAT SUWALSKI

11,9

1

6

04.9902.400.03

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY -II POZIOM REFERENCYJNY

2003, 2005, 2013, 2010

POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

11,9

1

od 01.07.2022 do 31.12.2023

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert – 03.06.2022 r.
  2. Termin składania ofert – 17.06.2022 r.
  3. Termin otwarcia ofert – 21.06.2022 r. godz. 8.30
  4. Koniec części jawnej – 28.06.2022 r.
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 29.06.2022 r.

W postępowaniach obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w szczególności:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372 ze zm.),
  3. Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 198/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r.
  1. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 

Zwracamy Państwa uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Informacje dodatkowe

a) potwierdzenie spełnienia wymogu, określonego dyspozycją art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.) lub oświadczenie w zakresie braku obowiązku spełnienia powyższego wymogu – wraz ze stosownym uzasadnieniem.

b) w sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty ( osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym niepokrywającym się harmonogramem szczegółowym.

c) osoba wykazana w ofercie jako osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty (psychoterapeuta) nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora w danej komórce organizacyjnej.

d) w harmonogramie należy wykazać superwizora z odrębnym harmonogramem godzinowym oraz przedłożyć certyfikat superwizora psychoterapii.

e) w przypadku wykazania osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty ( psychoterapeuta w trakcie) warunkiem niezbędnym jest wykazanie w harmonogramie pracy osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty  ( psychoterapeuta).

f) personel zgłoszony do miejsca wykonywania świadczeń w danej specjalności/funkcji w zakresie kodów należy w ofercie wykazać jak niżej:
– 229905 Psychoterapeuta,
– 263403 Psycholog kliniczny lub
– 263401 Psycholog,
– 325201 Terapeuta środowiskowy,
– 0010 Superwizor (funkcja personelu)

g) do oferty proszę dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów tylko poświadczających posiadane aktualne przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie

h) przedkładane dokumenty potwierdzające doświadczenie należy weryfikować pod kątem instytucji je wystawiających oraz tylko rodzaju umów wskazanych w rozporządzeniu § 1 pkt 20 oraz załącznik nr 8 lp. 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019 poz. 1285 ze zm.)

i) indywidualne zobowiązanie (np. oświadczenie, promesa itp.) umowa z personelem (o pracę, cywilnoprawna) do udzielania świadczeń ze wskazaniem stanowiska pracy, harmonogramem godzinowym udzielania świadczeń oraz terminem rozpoczęcia wykonywania pracy/terminem wykonywani usług

j) tytuł potwierdzający prawo do dysponowania lokalem wykazanym jako miejsce udzielania świadczeń

k) w zakresie centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, harmonogram i personel powinien być zdefiniowany do każdej komórki, tj. odrębny harmonogram i personel do komórki 1701 i odrębny do komórki 2703.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default