Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców –integracja TOPSOR Z HIS

24.05.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS, ogłasza nabór  składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców posiadających zawartą z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę o partnerstwie
w realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W celu uzyskania dofinansowania informatyzacji, uprawiony Świadczeniodawca składa
w terminie do dnia 30 września 2021 r. do Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1
    do zarządzenia;
  • specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2
    do zarządzenia;
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. usług integracji TOPSOR-HIS, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania
    i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Zgodnie z treścią zarządzenia, warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie
w siedzibie Oddziału prawidłowo złożonych dokumentów.

Wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie).

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIE INFORMATYZACJI – ŚWIADCZENIODAWCÓW – INTEGRACJA TOPSOR z HIS od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku przy ulicy Pałacowej 3
w terminie do dnia 30 września 2021 roku*.

Numer kontaktowy: 85 745 95 79.

*Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega,
że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).