Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2017

05.12.2016

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2017

Na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3 zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w następujących zakresach:

 1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, OBEJMUJĄCE ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE ORAZ WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE;
 2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE ORAZ WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE, W TYM ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNEPRZYSŁUGUJĄCE COMIESIĘCZNIE;
 3. ZAOPATRZENIE ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU, OBEJMUJĄCE ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE;
 4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ, OBEJMUJĄCE ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE.

na obszarze: województwa podlaskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i aktualnej wersji aplikacji ofertowej NFZ-KO – AKTUALNA WERSJA OPROGRAMOWANIA. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej wraz z dokumentami podanymi poniżej (oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu).

NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI PISEMNEJ:

1. Formularz wniosku w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD z opisem zawierającym następujące informacje:

 • nazwa i adres wnioskodawcy
 • przedmiot postępowania

Formularz wniosku w wersji papierowej, którego każda ze stron opatrzona jest czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawionej do jego reprezentowania.

Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:

 • wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych;
 • co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.

2. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 59/2016/DSOZ;

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 59/2016/DSOZ;

4. statut lub umowy spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności

5. polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust.2 ustawy na cały okres obowiązywania umowy;

6. umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);

7. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika;

8. dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku;

9. dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń;

10. wniosek w sprawie rachunku bankowego sporządzony poprzez Portal NFZ (SZOI) zgodnie z załącznikiem nr 6 zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ, przesłany w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej podpisany przez osoby upoważnione.

Wnioski należy składać:

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Pałacowa 3

15-042 Białystok,

Czynne od poniedziałku do piątku w godz.:8.00-16.00

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawcy zobligowani są do spełnienia wymogów określonych w obowiązujących aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz 2016 r. poz. 542 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 ze zm.);
 4. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146);
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności
  z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013. poz. 1570);
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2013 r, poz.1565);
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1728);
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729);
 10. Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych