Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

24.03.2022

Na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3 zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w następujących zakresach:

 1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, OBEJMUJĄCE ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE ORAZ WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE;
 2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE ORAZ WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE, W TYM ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNEPRZYSŁUGUJĄCE COMIESIĘCZNIE;
 3. ZAOPATRZENIE ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU, OBEJMUJĄCE ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE;
 4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ, OBEJMUJĄCE ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE.

na obszarze: województwa podlaskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i aktualnej wersji aplikacji ofertowej NFZ-KO – AKTUALNA WERSJA OPROGRAMOWANIA. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej wraz z dokumentami podanymi poniżej (oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu).

NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI PISEMNEJ:

 1. Formularz wniosku w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD z opisem zawierającym następujące informacje:
 • nazwa i adres wnioskodawcy
 • przedmiot postępowania

Formularz wniosku w wersji papierowej, którego każda ze stron opatrzona jest czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawionej do jego reprezentowania.

Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:

 • wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych;
 • co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.
 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 26/2022/DSOZ;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym
  w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 26/2022/DSOZ;
 3. statut lub umowy spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność
  w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności
 4. polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust.
  2 ustawy na cały okres obowiązywania umowy;
 5. umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 6. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika;
 7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku;
 8. dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń;
 9. wniosek w sprawie rachunku bankowego sporządzony poprzez Portal NFZ (SZOI) zgodnie z załącznikiem nr 6 zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ, przesłany w formie elektronicznej oraz
  w formie pisemnej podpisany przez osoby upoważnione.

POW NFZ informuje, iż na podstawie art. 159 ww. ustawy – umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera się na okres do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok,

Czynne: poniedziałek – piątek w godz.:8.00-16.00

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Wnioskodawcy zobligowani są do spełnienia wymogów określonych w obowiązujących aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 4. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.;
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności
  z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie;
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej;
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 10. Zarządzenie nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
  4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne,

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Działu  Kontraktowania Świadczeń Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku: 85 745 95 30.