Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

31.07.2017
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz. U. 2016 r. poz. 1860).

PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Pałacowa 3; 15-042 Białystok informuje o możliwości  składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r. na obszarze: województwa podlaskiego

Obowiązujące stawki produktów jednostkowych określa zarządzenie Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

Wnioski mogą składać świadczeniodawcy, którzy posiadają zawartą z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujący świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmienionego Zarządzeniem Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  zmienionego zarządzeniem Nr 60/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1 dnia następnego miesiąca.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej i elektronicznej.

Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, kiedy jednostki organizacyjne są zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego wniosku na danym zakres świadczeń. Wówczas wnioski składa się w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielanie świadczeń.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1,00 zł

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej:  www.nfz-bialystok.pl

Załączniki:

Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-602017dsoz,6600.html