Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie skierowań

19.04.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż obowiązki świadczeniodawców związane z zakończeniem leczenia szpitalnego zostały określone między innymi przez zapisy § 12 ust. 10 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400) zwanych dalej: Ogólnymi Warunkami Umów cyt: „W związku z zakończeniem leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy, stosownie do jego stanu zdrowia, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

1)   skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej;

2) recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne;

3)   zlecenia na wyroby medyczne oraz ich naprawę, zalecone w karcie informacyjnej;

4)   zlecenia na transport sanitarny lub transport zgodnie z przepisami ustawy.

Powyższe dokumenty są wydawane adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta.

Po stronie lekarza udzielającego świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leży natomiast obowiązek udzielenia świadczenia wskazanego na skierowaniu wystawionym po leczeniu szpitalnym.

UWAGA! Zgodnie z § 12 ust. 3 Ogólnych Warunków Umów – „W przypadku stwierdzenia braku możliwości dalszej opieki w danej poradni specjalistycznej, po uzasadnieniu w dokumentacji medycznej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej, w tym o tej samej specjalności, uwzględniając wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji oraz istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz o zastosowanym leczeniu.”

Podstawa prawna:

– art. 57 i 58 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.),

– § 12 ust. 3 i ust. 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 ze zm.).