Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o ratownikach medycznych

13.01.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisami
§ 1 pkt. 1 b)  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. 2020, poz. 2304)  – Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (…) za pośrednictwem portalu SZOI, informację o liczbie: Ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania SOR oraz ratowników medycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.   Informację, o której mowa powyżej, Świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. –
w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.