Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o ratownikach medycznych

01.04.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z zapisami § 1 pkt. 1) a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń (Dz. U. 2020, poz. 545) – Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (…) za pośrednictwem portalu SZOI, informację o liczbie:

Ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, (…).

 

Informację o której mowa powyżej, Świadczeniodawca przekazuje wg. stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń