Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o ratownikach medycznych

02.01.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z zapisami § 1 pkt. 1 a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019, poz. 1629) – Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (…) za pośrednictwem portalu SZOI, informację o liczbie:

Ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, (…).

Informację, o której mowa powyżej, Świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń