Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o ratownikach medycznych

01.07.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (…) przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (…) za pośrednictwem portalu SZOI, informację o liczbie: ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, (…) 2. Informacje o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień: 1) 1 stycznia 2019 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.; 2) 1 kwietnia 2019 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.;

3) 1 lipca 2019 r. – w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.