Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o ratownikach medycznych

01.04.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (…) przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia(…), za pośrednictwem portalu SZOI, informację o liczbie:

1)            ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

(…)

2.            Informacje, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:

1)            1 stycznia 2019 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.;

2)            1 kwietnia 2019 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.;

3)            1 lipca 2019 r. – w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.