Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych (dotyczy także podstawowej opieki zdrowotnej)

01.07.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 litera c oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1681) świadczeniodawca, sporządza i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r. informację o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, według stanu na dzień 1 lipca 2019 r.  

Nieprzekazanie przez Świadczeniodawcę powyższej informacji skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.