Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat w sprawie przekazania informacji o pielęgniarkach i położnych

01.07.2020
Podlaski OW NFZ informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020, poz. 547) świadczeniodawca sporządza wg. stanu na dzień 1 lipca 2020 r. i przekazuje w terminie do dnia 14 lipca 2020 r. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych,  wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotne, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.     Nieprzekazanie przez Świadczeniodawcę powyższej informacji skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.