Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

16.05.2017

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 844), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez  świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych.

W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

Ponadto informuję, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej  kwalifikacji.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia – dla terenu województwa podlaskiego – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, kwalifikacja podmiotu leczniczego powstałego w wyniku połączenia i zmiana wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia nastąpi w terminie do dnia 26 września 2017 roku, pod warunkiem przedstawienia dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

a)    w terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku– aktu o połączeniu,
b)    w terminie do dnia 21 września 2017 roku– zaświadczenia o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wskazane wyżej terminy uznaje się za zachowane pod warunkiem wpływu dokumentów, do siedziby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przed ich upływem. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Ze świadczeniodawcami wymienionymi w wykazie – w terminie do dnia 30 września 2017 roku – zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych dla danego świadczeniodawcy w tym wykazie.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod numerem telefonu 85 745 95 40.

Dyrektor
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ