Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący zasad postępowania w sytuacji zakończenia realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

04.03.2016

Podlaski OW NFZ w Białymstoku informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy z NFZ na listach oczekujących danej placówki nadal znajdują się pacjenci, którzy nie uzyskali świadczenia, świadczeniodawca ten jest zobowiązany wydać tym pacjentom nieodpłatnie zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących, a w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań – dodatkowo oryginały złożonych przez pacjentów skierowań. Zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy, ponieważ data ta powinna być brana pod uwagę przy wyznaczaniu terminu udzielenia danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.

Jednocześnie Podlaski Oddział Wojewódzki Funduszu informuje, iż wykaz świadczeniodawców aktualnie udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z tut. Oddziałem oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl oraz numerem telefonu informacji 85 745 95 00 lub bezpłatnej infolinii dotyczącej kolejek 800 80 40 10.

Podstawa prawna:  art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).