Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący udzielania świadczeń w zakresie położnictwa

17.11.2016
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że przedmiotem obowiązującej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 357 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r.), w zakresie m.in. badań diagnostycznych, procedur zabiegowych oraz innych procedur, wymienionych w załącznikach nr 2 i nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnych z profilem poradni położniczo – ginekologicznej.

Procedury dotyczące wprowadzenia / usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (zał. nr 3 część U. poz. 456 i 457) są również świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi w ramach umowy z NFZ.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 464) Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 (który stanowi, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki), z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.