Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKIEROWAŃ NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE

08.03.2019
W związku z sygnałami napływającymi od Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o zasadach kierowania pacjentów na badania diagnostyczne.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. 2018.1682; zwanych dalej Ogólnymi warunkami umów) świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnych. Według § 12 ust. 1 Ogólnych warunków umów lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

1)      kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;

2)      istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

Ponadto, stosownie do §12 ust. 6 i 7 Ogólnych warunków umów w przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt. 1,2,4,5 i 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

W związku z powyższym informowanie świadczeniobiorców zakwalifikowanych do planowanego leczenia operacyjnego o konieczności wykonania np. badania EKG (o ile jest koniecznym dla leczenia szpitalnego badaniem diagnostycznym) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie stanowi działania zgodnego z powołanymi regulacjami prawnymi.

Przypomnieć także należy, iż na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2069) osoba kierująca na badanie diagnostyczne lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta wraz ze skierowaniem w szczególności: rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego, informacje lub dane w tym również wyniki badań, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia.

Podlaski OW NFZ zwraca uwagę, iż w przypadku nie przestrzegania przez świadczeniodawców w/w obowiązków dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może zgodnie z przepisami powołanych wyżej Ogólnych warunków umów, nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.