Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący obowiązku świadczeniodawcy zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców przy wykorzystaniu telefonu

07.08.2017
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia bieżącej rejestracji telefonicznej we wszystkich godzinach udzielanych świadczeń, zgodnie z harmonogramem udzielanych świadczeń.

Świadczeniobiorca rejestruje się u świadczeniodawcy w celu uzyskania terminu udzielenia świadczenia. Obowiązek zapewnienia możliwości otrzymania tego terminu w przypadku konieczności oczekiwania (tj. przez wpis na listę oczekujących) każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń został nałożony na świadczeniodawców na poziomie ustawy (art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późń. zm.)

Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie ogólnych warunków umów (Dz. U. z 2016, poz. 1146), także wprowadza w § 13 ust. 1 wymóg dokonywania rejestracji na bieżąco. Spełnienie tego warunku zakłada, że świadczeniodawca  nie może w sposób dowolny ograniczać możliwość realizowania tego prawa tylko do wybranej przez siebie formy.