Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dot. zgłaszania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

18.09.2018
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż termin przekazywania informacji o liczbie etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ, został wydłużony do 21 września 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem wypłaty dodatkowych środków na finansowanie  świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne jest przekazanie ww. danych poprzez system SZOI, według stanu na dzień 01 sierpnia 2018 r. – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.11681). Nieprzekazanie przez Świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia skutkuje nałożeniem kary umownej, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.