Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dot. warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

21.12.2018
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż dnia 21 grudnia 2018r. zostało opublikowane Zarządzenie 133/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, zmienionym zarządzeniem Nr 129/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.      w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu”;

2.      w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.”.