Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ.

07.11.2019

Komunikat dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu: trzeciego stopnia, ogólnopolskiego, onkologicznego, pediatrycznego, pulmonologicznego, w sprawie stosowania współczynnika korygującego 1,03 wprowadzonego w zarządzeniu Nr 126/2019/DSOZ

Zarządzenie Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 26 września
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadziło dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu: trzeciego stopnia, ogólnopolskiego, onkologicznego, pediatrycznego, pulmonologicznego, w przypadku sprawozdawania produktów określonych
w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia, współczynnik korygujący o wartości 1,03. Współczynnik ten wprowadzony został do grupera JGP dla lecznictwa szpitalnego, jako modyfikator taryfy. Przepisy zarządzenia w tym zakresie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

Mając w szczególności na uwadze wyliczenie wysokości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy, należy dokonać wstecznej korekty sprawozdanych gruperem JGP produktów określonych w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia, rozliczanych w ramach hospitalizacji zakończonych po 30 czerwca br.

Z uwagi na to, że wyliczenie wysokości ryczałtów PSZ na następny okres rozliczeniowy opiera się przede wszystkim na raportach statystycznych świadczeniodawcy przekazanych w okresie poprzedzającym, poprawy sprawozdawczości należy dokonać w optymalnym terminie do końca roku 2019. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w ramach swoich kompetencji może indywidualnie wydłużyć powyższy termin.

źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej