Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

03.06.2022

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczenia z grup: D01 – Złożone zabiegi klatki piersiowej; D02 – Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej; D03 – Duże zabiegi klatki piersiowej; D05 – Bronchoskopia; D06 – Średnie zabiegi klatki piersiowej; D07 – Małe zabiegi klatki piersiowej; D54 – Zapalenie opłucnej; PZD01 – Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD02 – Duże zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD04 – Małe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.

Szczegóły komunikatu   link do strony AOTMiT

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2022.