Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

30.03.2017

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w ramach opieki długoterminowej – zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/ opiekuńczo-leczniczy realizujący świadczenia dla pacjentów z chorobą AIDS lub zakażonych HIV (kod zakresu 14.5160.026.04), zakład pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku, od 27 marca 2017 r.

 

źródło – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji