Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja w sprawie skierowań na fizjoterapię ambulatoryjną

29.05.2019
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną ora fizjoterapię domową powinno bezwzględnie zawierać:

– pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

– imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– rozpoznanie w języku polskim,

– kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

– pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Brak wszystkich wymaganych elementów skierowania powinno skutkować zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia skierowania.