Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o składaniu wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

27.07.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) zwanego dalej: „rozporządzeniem o dofinansowaniu”,
w związku z art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”,
DYREKTOR PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
adres: 15-042, ul. PAŁACOWA 3
informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Termin składania wniosków: 01 września 2018 r.
Termin rozpatrywania wniosków: 31 października 2018 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 12 listopada 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie (zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz.2476))
winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
1. Wniosek zawiera:
a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
b) określenie oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
c) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
d) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
e) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych
na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
f) harmonogram realizacji programu;
g) planowane koszty realizacji programu;
h) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
i) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
2. Do wniosku dołącza się:
 pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
 pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami
dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach,
oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916
ze zm.).
Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.
Podjęcie przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.
Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz
z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.