Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

25.05.2017

Szanowni Pacjenci,

na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

W Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w imieniu Administratora Danych Osobowych działa Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego, który ma stosowne pełnomocnictwo w zakresie wykonywania czynności w imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Pacjencie, masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych (ADO) jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie ADO lub w Oddziałach Wojewódzkich NFZ. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie www.nfz.gov.pl lub pod adresem e-mail: ado@nfz.gov.pl

Do pobrania: Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania